ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ดนตรีสากล
ศิลปะ
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
40 คน
ว่าทีร้อยตรีทวีศักดิ์ ยิ้มแย้ม
10 คน
ว่าทีร้อยตรีทวีศักดิ์ ยิ้มแย้ม

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30940 เด็กชายพีรพัฒน์ ทิมาศาสตร์ ม.3/2 2018-11-05 08:05:52
2 30965 เด็กหญิงสุพรรณษา เชียรประภา ม.3/2 2018-11-05 08:06:41
3 31344 เด็กหญิงณัฐชา วินทไชย ม.2/3 2018-11-05 08:09:12
4 31054 เด็กชายสิทธิชัย พรเอนก ม.3/5 2018-11-05 08:19:33
5 31377 เด็กหญิงชไมพร วิจิตรภิญโญ ม.2/4 2018-11-05 08:36:33
6 31702 เด็กชายณัฐวุฒิ องค์เอี่ยม ม.1/3 2018-11-05 09:39:12
7 31129 เด็กหญิงจิดาภา เกษมผลกูล ม.3/7 2018-11-05 10:50:27
8 30780 นางสาวอาทิตยา รูปคุ้ม ม.4/5 2018-11-05 11:33:25
9 30684 นางสาวมณธิการณ์ แสงไข่ ม.4/4 2018-11-05 11:39:06
10 31432 เด็กชายพุฒิพงศ์ อัศวพิเศษ ม.2/6 2018-11-05 15:42:09
11 31668 เด็กหญิงสโรชา การะภาพ ม.1/1 2018-11-06 06:54:52
12 30970 เด็กชายดิษฐวัฒน์ จิตต์แช่มชื่น ม.3/3 2018-11-06 09:07:15
13 30996 เด็กหญิงพิมปริพัฒน์ ไชโย ม.3/3 2018-11-06 09:07:48
14 32033 นางสาวมาริสา สวนสมจิตร ม.4/4 2018-11-07 08:55:00
15 31673 เด็กชายนันทวัฒน์  จิรวิทยาภรณ์ ม.1/2 2018-11-07 11:12:02
16 31562 เด็กชายเกรียงศักดิ์ พรหมจักร ม.2/10 2018-11-07 13:20:12
17 31568 เด็กชายนราธิป พึ่งบุญญะ ม.2/10 2018-11-07 13:20:42
18 31560 เด็กชายกฤษฎา แซ่จุ่ง ม.2/10 2018-11-07 13:20:58
19 31580 เด็กหญิงเกษรินทร์ บัวโฮง ม.2/10 2018-11-07 13:21:57
20 31574 เด็กชายมะยม อ่อนรัมย์ ม.2/10 2018-11-07 13:23:06
21 31315 เด็กหญิงรัญชนา วงศาโรจน์ ม.2/2 2018-11-07 14:41:10
22 31302 เด็กชายสิทธิโชค พุ่มด้วง ม.2/2 2018-11-07 14:41:31
23 31292 เด็กชายณัฏฐนันท์ บุญประกอบ ม.2/2 2018-11-07 14:41:49
24 31842 เด็กหญิงรัตติการต์ แสงไข่ ม.1/6 2018-11-08 13:16:20
25 31689 เด็กหญิงภัทรลภา  คงเจริญ ม.1/2 2018-11-08 15:04:08
26 31671 เด็กชายธีรวุฒิ  เตี่ยบัวแก้ว ม.1/2 2018-11-08 15:05:00
27 31661 เด็กหญิงณัฐรดา คงนิล ม.1/1 2018-11-09 11:17:08
28 31669 เด็กหญิงสุนทรีธรณ์ ทับพลี ม.1/1 2018-11-09 11:17:33
29 31662 เด็กหญิงปลายฝน  แซ่หลี ม.1/1 2018-11-09 11:17:49
30 31290 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ พูลสำราญ ม.2/1 2018-11-09 13:44:20
31 31290 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ พูลสำราญ ม.2/1 2018-11-09 13:44:23
32 31285 เด็กหญิงริสา สว่างวรรณ ม.2/1 2018-11-09 13:44:39
33 31862 เด็กชายธีรภัทร ทองนุ่ม ม.1/7 2018-11-12 12:46:07
34 31676 เด็กชายพัสกร คณากรรักษ์ ม.1/2 2018-11-12 13:06:21
35 31314 เด็กหญิงภัทรธีรา ธุงจันทร์ ม.2/2 2018-11-12 14:01:54
36 31372 เด็กหญิงเจตนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.2/4 2018-11-12 14:30:48
37 31374 เด็กหญิงปรายหนาว แสนแก้ว ม.2/4 2018-11-12 14:31:02