ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ศิลปะการแสดง
ศิลปะ
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
35 คน
นายศิวาวุฒิ
10 คน
นายศิวาวุฒิ รัตนะ

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31700 เด็กชายชานุชล พันเงิน ม.1/3 2018-11-05 06:26:15
2 31709 เด็กชายกมลทิพย์ แก้วชา ม.1/3 2018-11-05 06:30:03
3 31720 เด็กหญิงพรธิดา วันทุม ม.1/3 2018-11-05 06:35:08
4 31455 เด็กหญิงอภิญญา นุ่มเกิด ม.2/6 2018-11-05 06:43:43
5 31986 เด็กชายอัสนี แสงกล้า ม.1/10 2018-11-05 07:09:54
6 30953 เด็กหญิงปภิชญาภรณ์ แสงรีย์ ม.3/2 2018-11-05 07:13:18
7 31757 เด็กหญิงนัฐกาญ กลิ่นคำหอม ม.1/4 2018-11-05 07:57:48
8 31766 เด็กหญิงพิชชาภา ณัฐประสิทธิกุล ม.1/4 2018-11-05 07:58:19
9 30931 เด็กชายสิริพัฒ รอดขำ ม.3/1 2018-11-05 08:19:22
10 31939 เด็กชายณัฐพล เพ็ชรศรีงาม ม.1/9 2018-11-05 08:25:20
11 29800 นางสาวจิตตรี สุขใจ ม.5/4 2018-11-05 09:13:29
12 31060 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปลุกเสก ม.3/6 2018-11-05 09:17:23
13 30978 เด็กชายมาวิน ไกรฉัตร ม.3/3 2018-11-05 09:24:18
14 31516 เด็กหญิงนริศรา ทองขันธ์ ม.2/8 2018-11-05 09:25:49
15 31731 เด็กหญิงสุพรรณเลขา พรบุรุษานนท์ ม.1/3 2018-11-05 09:44:02
16 30814 นางสาวสุมิตรา คู่กระสงข์ ม.4/5 2018-11-05 10:49:26
17 31598 นางสาวชลดา เนียมอ่อน ม.4/4 2018-11-05 10:50:03
18 31425 เด็กชายทีม ฟักฟูญาติ ม.2/6 2018-11-05 11:11:37
19 30196 นายนวพล บริบาล ม.5/5 2018-11-05 11:39:31
20 31621 นางสาวพิมพ์นภา มิคะวัตร์ ม.5/4 2018-11-05 15:27:28
21 31620 นางสาวชฎารัตน์ นนศรีจันทร์ ม.5/4 2018-11-05 15:28:03
22 31974 เด็กชายจิรวัฒน์ เถื่อนคำ ม.1/10 2018-11-06 08:58:13
23 31143 เด็กชายจักกฤษณ์ กำลังเจริญ ม.3/9 2018-11-07 12:39:23
24 31995 เด็กหญิงทัศนันท์ เปรมปราศภัย ม.1/10 2018-11-08 11:33:14
25 31448 เด็กหญิงปนัดดา เกินสกุล ม.2/6 2018-11-09 09:03:45
26 31451 เด็กหญิงภัคจิรา ศิลาทอง ม.2/6 2018-11-09 09:04:37
27 30834 นายปรเมศร์ ธนงค์ ม.5/4 2018-11-12 13:12:05
28 30892 นายณัฐพล ราศี ม.4/5 2018-11-12 14:08:40