ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

จิตอาสาต้นกล้าคนดี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
13 คน
นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30716 นางสาวดาริน บุญเกษม ม.4/2 2018-11-05 07:22:47
2 30679 นายปัถย์ วรรณศิลปิน ม.4/2 2018-11-05 07:23:28
3 30692 นางสาววรัญญา สาสุนันท์ ม.4/2 2018-11-05 07:24:03
4 31623 นางสาวน.ส.อังคณา สุวรรณ์ ม.5/4 2018-11-06 10:25:41
5 31222 นางสาวธิวาวรรณ โคกเที่ยง ม.5/4 2018-11-06 10:26:52
6 32034 นางสาวพิวภา สุมาภรณ์ ม.4/4 2018-11-06 11:07:28
7 32037 นางสาวมนัสนันต์ ป้องศรี ม.4/1 2018-11-06 11:07:55