ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ศัพท์สนุก
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาวพรศรี เจริญวัย
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31880 เด็กหญิงฐานิดา ศรีนุช ม.1/7 2018-11-05 14:24:22
2 31716 เด็กหญิงนภัสกร ศรีกรณ์ ม.1/3 2018-11-05 14:25:08
3 31889 เด็กหญิงมณีรัตน์ ชุมทอง ม.1/7 2018-11-05 14:25:58
4 31879 เด็กหญิงญาดา คำโคม ม.1/7 2018-11-05 14:26:30
5 31057 เด็กชายสุรวุฒิ บุระเนตร ม.3/5 2018-11-06 11:34:44
6 31033 เด็กหญิงพรชนก แจ่มสว่าง ม.3/4 2018-11-06 11:36:55
7 31012 เด็กชายนภสินธุ์ สะเทียนรัมย์ ม.3/4 2018-11-06 11:38:27
8 31036 เด็กหญิงมณีกานต์ หิรัญคำ ม.3/4 2018-11-06 11:39:26
9 31037 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เผือกเจริญ ม.3/4 2018-11-06 11:40:25
10 31026 เด็กหญิงณัชยาภา เพชรต้อม ม.3/4 2018-11-06 11:40:55
11 31031 เด็กหญิงนัฐพร คงอิ่ม ม.3/4 2018-11-06 12:04:43
12 31637 เด็กชายคุณานนท์ แก้วระยับ ม.2/7 2018-11-08 08:58:16
13 31465 เด็กชายภูมิภัทร รัตนวรรณวงศ์ ม.2/7 2018-11-08 08:58:39