ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

คนสร้างภาพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3 ,
15 คน
นายทวีทรัพย์ รหสานนท์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31170 เด็กชายธนสิทธิ์ อุ่มชัย ม.3/6 2018-11-05 10:40:32
2 31177 เด็กชายวาคริม ยุหัน ม.3/6 2018-11-05 10:40:32
3 31081 เด็กชายธีรวัฒน์ ถุงทอง ม.3/6 2018-11-05 10:40:32
4 31190 เด็กชายกรวิชญ์ ยันตรีสิงห์ ม.3/6 2018-11-05 10:40:32
5 31203 เด็กชายพิเศษ เอี่ยมสอาด ม.3/6 2018-11-05 10:40:58
6 31050 เด็กชายวิสินทร วิชิตตานนท์ ม.3/6 2018-11-05 10:41:21
7 31076 เด็กชายกุลเทวา กุลพรม ม.3/6 2018-11-05 10:41:27
8 31116 เด็กชายธีรภัทร เนียมศิริ ม.3/6 2018-11-05 11:07:16
9 31117 เด็กชายธีรภัทร บุญช่วย ม.3/7 2018-11-05 16:33:52
10 31091 เด็กชายวริทธินันท์ ขุนหมุด ม.3/7 2018-11-07 09:16:23