ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ญี่ปุ๊น..ญี่ปุ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31852 เด็กหญิงสุทธิดา งามละม้าย ม.1/6 2018-11-05 06:00:09
2 31556 เด็กหญิงศรสวรรค์ การะเกตุ ม.2/9 2018-11-05 07:31:08
3 31551 เด็กหญิงจุฑารัตน์ รุ่งเรือง ม.2/9 2018-11-05 07:31:15
4 31546 เด็กหญิงกฤจิยาภรณ์ คำดี ม.2/9 2018-11-05 07:31:34
5 31642 เด็กหญิงพัชรมน สิงโต ม.2/9 2018-11-05 07:31:43
6 31851 เด็กหญิงดาราวดี ทองประดับ ม.1/6 2018-11-05 07:33:35
7 31550 เด็กหญิงจิรารักษ์ จันทร์เที่ยง ม.2/9 2018-11-05 07:34:49
8 31549 เด็กหญิงจิรประภา ปานฮวบ ม.2/9 2018-11-05 07:39:05
9 31553 เด็กหญิงธนภรณ์ ทองยวน ม.2/9 2018-11-05 07:39:34
10 31545 เด็กหญิงกนกพร มณีวัย ม.2/9 2018-11-05 07:39:37
11 31554 เด็กหญิงพิทยรัตน์ อารีย์วงศ์ ม.2/9 2018-11-05 07:40:10
12 31849 เด็กหญิงจิตลดา ต้นสียา ม.1/6 2018-11-05 08:14:03
13 31489 เด็กหญิงสุชาดา ศรีทอง ม.2/7 2018-11-05 09:06:26
14 31853 เด็กหญิงสุภาดา อิศรานนท์ ม.1/6 2018-11-05 09:50:07
15 31008 เด็กชายณพงศ์ อุทุมสกุลรัตน์ ม.3/4 2018-11-06 09:19:00