ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

สร้างสรรค์งานออกแบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 ,
16 คน
นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ
14 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31266 เด็กชายธนพัฒน์ มณีวัชระรังษี ม.2/1 2018-11-05 07:31:21
2 31259 เด็กชายกาญจน์พศิน เพ็ชรรัตน์ ม.2/1 2018-11-05 07:32:21
3 31262 เด็กชายเจษฎา เลิศไสว ม.2/1 2018-11-05 07:32:38
4 31270 เด็กชายบุญกิจ ศิริชัย ม.2/1 2018-11-05 07:32:59
5 31772 เด็กหญิงวรรณิษา บุญยิ้ม ม.1/4 2018-11-05 07:48:42
6 31752 เด็กหญิงฉัฐม์ธนาพร มีนาลุ่ม ม.1/4 2018-11-05 07:50:28
7 31265 เด็กชายธนกร เพิ่มภักดี ม.2/1 2018-11-05 13:05:42
8 31274 เด็กชายอัสนี สดสมศรี ม.2/1 2018-11-05 13:06:07
9 31260 เด็กชายเคเว่น โยโด ม.2/1 2018-11-05 13:06:25
10 31267 เด็กชายธนวัฒน์ สถิตสารทอง ม.2/1 2018-11-05 13:07:24
11 31534 เด็กชายปรียวัฒน์ วัฒนานนท์ ม.2/9 2018-11-07 07:09:30
12 31536 เด็กชายพงษ์พัฒน์ โสรัจนะ ม.2/9 2018-11-07 07:10:05
13 31532 เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีเหรา ม.2/9 2018-11-07 07:11:23
14 31258 เด็กชายก้องภพ ทองเหมาะ ม.2/1 2018-11-07 07:55:40
15 31264 เด็กชายทวีกานต์ ชุมวรฐายี ม.2/1 2018-11-09 12:55:18
16 31263 เด็กชายณัฏธกิตติ์ อับดุลหละ ม.2/1 2018-11-09 13:46:32
17 30573 นายวัชรพงษ์ แก้วรุณา ม.4/7 2018-11-12 14:59:43
18 30607 นายวรพงษ์ ศรีปราชญ์ ม.4/7 2018-11-12 14:59:58
19 30639 นายอนุชิต แสงเทียน ม.4/7 2018-11-12 15:00:16
20 30640 นายภาคภูมิ พุทธจิระ ม.4/7 2018-11-12 15:00:33
21 30680 นายจุลลศักดิ์ สายอินทร์ ม.4/7 2018-11-12 15:00:44
22 30703 นายเทวะ สอนเสนา ม.4/7 2018-11-12 15:00:58
23 30733 นายปารมี แหวนทองคำ ม.4/7 2018-11-12 15:01:10
24 30739 นายปัณณฑัต เจือจันทร์ ม.4/7 2018-11-12 15:01:24
25 30893 นายภัทรพล มนต์ชูชีพ ม.4/7 2018-11-12 15:01:38
26 30773 นางสาวพุทธชาด กฤชปัญญาวโร ม.4/7 2018-11-12 15:01:56
27 30763 นายวิสัยทัศน์ แสนแก้ว ม.4/7 2018-11-12 15:02:08