ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

กราฟฟิกเบื้องต้น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
18 คน
นางสาวกาญจนา คงทน
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31303 เด็กชายสุทธิพงศ์ พราหมนาค ม.2/2 2018-11-05 06:17:41
2 31308 เด็กหญิงญาดา ศรีจันทร์ ม.2/2 2018-11-05 06:18:14
3 31409 เด็กหญิงฟ้าประทาน เชิดชูมาลัยกิจ ม.2/5 2018-11-05 06:18:39
4 31310 เด็กหญิงนันฑิตา แอบกิ่ง ม.2/2 2018-11-05 06:23:36
5 31311 เด็กหญิงปณิษา ปัถะพี ม.2/2 2018-11-05 06:24:08
6 31381 เด็กหญิงติณณ์รดา กลั่นวาที ม.2/4 2018-11-05 06:41:39
7 31680 เด็กชายอนุชา  พหลยุทธ ม.1/2 2018-11-05 07:19:26
8 31032 เด็กหญิงปริดา วิมูลชาติ ม.3/4 2018-11-05 07:20:35
9 31418 เด็กหญิงสุพิชญา สายจันทร์ ม.2/5 2018-11-05 07:20:55
10 31027 เด็กหญิงดาว น้อยเตี้ย ม.3/4 2018-11-05 07:21:03
11 31020 เด็กหญิงกรรณิการ์ ขำเลิศ ม.3/4 2018-11-05 07:21:06
12 31406 เด็กหญิงพิญาดา สร้อยพาน ม.2/5 2018-11-05 07:21:21
13 31417 เด็กหญิงสุกฤตตา ปลอดประเสริฐ ม.2/5 2018-11-05 07:21:24
14 31023 เด็กหญิงชนากานต์ จินพุทธ ม.3/4 2018-11-05 07:21:30
15 31021 เด็กหญิงกุศลิน เพ็งสมมุติ ม.3/4 2018-11-05 07:22:02
16 31022 เด็กหญิงเกียรติญา โกตระกูล ม.3/4 2018-11-05 10:54:07
17 31415 เด็กหญิงแวววาว หลวงอินทร์ ม.2/5 2018-11-06 11:14:06
18 31401 เด็กหญิงนลินนภา นาคอก ม.2/5 2018-11-06 11:14:20