ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

A-Math
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31257 เด็กชายกนกพล ตันหยง ม.2/1 2018-05-18 12:47:03
2 31754 เด็กหญิงฐานิสสรา จิระณรงค์ศิริ ม.1/4 2018-05-18 16:26:48
3 31732 เด็กหญิงโสรดา กาญจนาพังคะ ม.1/3 2018-05-19 21:17:20
4 31772 เด็กหญิงวรรณิษา บุญยิ้ม ม.1/4 2018-05-20 15:43:54
5 31295 เด็กชายธนกร ลาภสิริสวัสดิ์ ม.2/2 2018-05-22 08:43:49
6 31297 เด็กชายธีรดิษ บุญพงศ์ภานุ ม.2/2 2018-05-22 08:44:10
7 31304 เด็กชายอัครพล ปัตภี ม.2/2 2018-05-22 08:44:39
8 31303 เด็กชายสุทธิพงศ์ พราหมนาค ม.2/2 2018-05-22 08:45:04
9 31291 เด็กชายกิตติพัฒน์ ม่วงมี ม.2/2 2018-05-22 09:19:46
10 30921 เด็กหญิงขวัญชนก คณาวนิชกิจ ม.3/1 2018-05-23 07:40:43
11 30918 เด็กหญิงกนกพร แก้วสี ม.3/1 2018-05-23 07:40:43
12 30929 เด็กหญิงศศิวิมล เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ม.3/1 2018-05-23 07:40:44
13 30920 เด็กหญิงกุลธิดา ตั้งจิตวิสุทธิ์ ม.3/1 2018-05-23 07:42:03
14 31586 เด็กชายกันตินันท์ กัลยาณพันธ์ ม.3/1 2018-05-23 07:42:04
15 30923 เด็กหญิงชยานันท์ จันทะแสน ม.3/1 2018-05-23 07:44:12
16 31587 เด็กหญิงกันติยา กัลยาณพันธ์ ม.3/1 2018-05-23 07:47:27
17 30930 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริพฤกษ์ ม.3/1 2018-05-23 07:59:57
18 31756 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์ทอง ม.1/4 2018-05-25 12:43:43
19 31758 เด็กหญิงณัฐฐิญา รุ่งศรีทอง ม.1/4 2018-05-25 12:44:11