ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

A-Math
คณิตศาสตร์
ม.1 ,
15 คน
นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31770 เด็กหญิงภาวดี แสงอ่อน ม.1/4 2018-11-05 07:20:26
2 31754 เด็กหญิงฐานิสสรา จิระณรงค์ศิริ ม.1/4 2018-11-05 07:21:47
3 31753 เด็กหญิงชนากานต์ ด่านจง ม.1/4 2018-11-05 07:22:26
4 31715 เด็กหญิงธนสร เพิ่มพูลทรัพย์ ม.1/3 2018-11-05 07:22:49
5 31756 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์ทอง ม.1/4 2018-11-05 07:23:29
6 31769 เด็กหญิงภัทรพร สืบวสุธากุล ม.1/4 2018-11-05 07:25:18
7 31688 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณยานนท์ ม.1/2 2018-11-05 07:25:26
8 31677 เด็กชายรพีภัทร  มหามนตรี ม.1/2 2018-11-05 07:26:20
9 31654 เด็กชายปฏิพล  สาครธนะศักดิ์ ม.1/1 2018-11-05 07:28:22
10 31651 เด็กชายธีระวัตร ทิมทอง ม.1/1 2018-11-05 07:28:49
11 31653 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จิมแสง ม.1/1 2018-11-05 07:29:05
12 31652 เด็กชายนครินทร์  มีเงิน ม.1/1 2018-11-05 07:29:08
13 31656 เด็กชายพัชรพล สมีพวง ม.1/1 2018-11-05 07:29:29
14 31648 เด็กชายโชติพัฒน์  วัฒนอริยกิจ ม.1/1 2018-11-05 07:29:30
15 31650 เด็กชายธีรเทพ  อ่อนนิ่ม ม.1/1 2018-11-05 07:34:35