ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.5 ,
0 คน
15 คน
นายประพัฒน์ ทองขาว

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30394 นางสาวน.ส.สุธารัตน์ ฤทธิ์สำแดง ม.5/5 2018-11-05 07:25:39
2 30390 นางสาวมนวดี เทศนา ม.5/5 2018-11-05 07:26:05
3 30469 นางสาวศสิตา ภาคใหม่ ม.5/3 2018-11-05 07:26:34
4 30357 นางสาวสุวรรณศิริ กองมา ม.5/7 2018-11-05 07:27:48
5 30433 นางสาววัชรปราณี สืบอินทร์ ม.5/7 2018-11-05 07:28:40
6 30224 นางสาวศศิฉาย โพธิ์เตี้ย ม.5/7 2018-11-05 07:33:00
7 30295 นายอนันต์ สกุลสมบัติ ม.5/7 2018-11-05 07:34:02
8 30296 นายอนุรักษ์ สายใยทอง ม.5/7 2018-11-05 07:36:12
9 30198 นายพงศกร คอยตะคุ ม.5/7 2018-11-05 07:37:03
10 30368 นายพงศธร คอยตะคุ ม.5/7 2018-11-05 07:37:26
11 30332 นายภานุวัธน์ รอดใจดี ม.5/7 2018-11-05 07:38:44
12 30412 นายสิวะ ธรรมเพ็ชร ม.5/7 2018-11-05 07:39:22
13 30845 นายปฏิภาณ ใจโอบอ้อม ม.5/7 2018-11-05 08:21:57
14 30216 นางสาวเบญจพร กล้ามาก ม.5/6 2018-11-05 08:56:49
15 31616 นายอนาคิน ตันศิริวิวัฒน์ ม.5/3 2018-11-05 10:36:50