ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

สีสันดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นายสมชาย กราบทอง
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31335 เด็กชายวทัญญู รูปเหมาะ ม.2/3 2018-11-05 08:50:39
2 31320 เด็กชายคติศักดิ์ บุญเติม ม.2/3 2018-11-05 08:52:01
3 31323 เด็กชายธนพล เขตวิระการณ์ ม.2/3 2018-11-05 09:43:18
4 31330 เด็กชายพิชาติ โทประดิษฐ์ ม.2/3 2018-11-05 11:18:19
5 31666 เด็กหญิงศศิประภา  วันดี ม.1/1 2018-11-05 18:58:12
6 31665 เด็กหญิงภัททิยา  นวลจันทร์ ม.1/1 2018-11-05 19:06:44
7 31663 เด็กหญิงปิยะมาศ  เทพวงค์ ม.1/1 2018-11-06 11:08:43
8 31745 เด็กชายพรหมทัต ทรัพย์คงทน ม.1/4 2018-11-08 08:31:50
9 31739 เด็กชายธนดล เซียะสกุล ม.1/4 2018-11-08 08:32:06
10 31742 เด็กชายธนาพล วิลามาศ ม.1/4 2018-11-08 08:32:24
11 31743 เด็กชายธนาวุฒิ หูวอง ม.1/4 2018-11-08 08:32:44
12 31120 เด็กชายภัทรชัย ศรีบุญเรือง ม.3/7 2018-11-08 12:29:06
13 31870 เด็กชายภูสิงห์ แย้มสรวล ม.1/7 2018-11-08 13:03:01
14 31747 เด็กชายภูริพัฒน์ อวยจินดา ม.1/4 2018-11-09 13:58:34