ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
วิทยาศาสตร์
ม.1 ,
15 คน
นางสมศรี คงสุวรรณ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 32008 เด็กหญิงสุธิดา มุขวาทิน ม.1/10 2018-11-06 08:56:47
2 32010 เด็กหญิงสุภารัตน์ คำประเวศน์ ม.1/10 2018-11-06 08:56:50
3 31988 เด็กหญิงกัลยา คล้ายสุบรรณ์ ม.1/10 2018-11-06 08:57:10
4 32004 เด็กหญิงศิริมาศ ธรรมเนียมมี ม.1/10 2018-11-06 08:58:21