ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

Kid คิดสร้างสรรค์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวหทัยรัตน์ ทับเปรม
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31712 เด็กหญิงชนัญญา คงคา ม.1/3 2018-11-05 07:25:45
2 31711 เด็กหญิงจารุกัณย์ สังข์เงิน ม.1/3 2018-11-05 07:26:11
3 31929 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไวทยะเสวี ม.1/8 2018-11-05 07:26:29
4 31927 เด็กหญิงวิภาวรรณ หงษ์ทอง ม.1/8 2018-11-05 07:26:43
5 31767 เด็กหญิงเพชรา ชัยนัด ม.1/4 2018-11-05 08:03:29
6 31768 เด็กหญิงภคนันท์ ปิ่นเมือง ม.1/4 2018-11-05 08:03:46
7 31750 เด็กหญิงกุลปริยา ลิมบุรีธรรม ม.1/4 2018-11-05 08:06:50
8 31955 เด็กชายภัทรพล หอมพล ม.1/9 2018-11-05 08:30:13
9 31964 เด็กชายสราวุธ สืบสิงห์ ม.1/9 2018-11-05 08:32:22
10 31729 เด็กหญิงศุธิมา วงษ์เนียม ม.1/3 2018-11-05 09:09:11
11 31723 เด็กหญิงมณีนพรัตน์ ชัยชนะ ม.1/3 2018-11-05 09:33:00
12 31312 เด็กหญิงปวีณา ชมภูวงค์ ม.2/2 2018-11-05 09:34:09
13 31317 เด็กหญิงศิรประภา แดงมาก ม.2/2 2018-11-05 09:35:42
14 31649 เด็กชายธนวัฒน์  วศินานุรักษ์ ม.1/1 2018-11-05 10:48:23
15 31658 เด็กชายศุภกฤต  แม้นมาศ ม.1/1 2018-11-05 10:48:39
16 31218 เด็กหญิงสุกัญญา วรอาจ ม.3/9 2018-11-07 13:12:09
17 31215 เด็กหญิงเจสิตา เตชะหิรัญญากุล ม.3/9 2018-11-07 13:12:25
18 31185 เด็กหญิงวิภาวรรณ เพ็งพ่วง ม.3/9 2018-11-07 13:26:52
19 31087 เด็กชายพิชิตพงษ์ นามวงค์ ม.3/7 2018-12-25 07:26:04