ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
60 คน
นางสาวชลิสา ชำนาญวารี

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30591 นายธนกร ยอดแสงเดือน ม.4/4 2018-11-06 08:52:35
2 30635 นายวฤนท์ ชมภู ม.4/3 2018-11-06 18:06:53
3 30568 นายธัญศรัณ รัตนกำเนิด ม.4/1 2018-11-06 19:31:14
4 30574 นายศุภวิชญ์ กองปัญญา ม.4/2 2018-11-06 19:43:47
5 30539 นายมนัสวิน อู่อรุณ ม.4/1 2018-11-06 22:32:47
6 30555 นายเพิ่มสิน โชคชัยปัถมาพร ม.4/2 2018-11-07 06:53:01
7 30729 นางสาวเมขลา ดีรักษา ม.4/4 2018-11-07 08:50:58
8 30244 นายรชต ฉิมพลีมหาเถโร ม.4/4 2018-11-07 08:52:26
9 30894 นางสาวณัฐกานต์ ส่วนบุญ ม.4/4 2018-11-07 08:52:53
10 30560 นายพีรพัฒน์ หิรัญวงษ์ ม.4/2 2018-11-08 10:57:15
11 30558 นายธีรภัทร์ บุญอนันต์ ม.4/2 2018-11-08 10:57:50
12 30556 นายกัญจนพัฒน์ จันทราพร ม.4/2 2018-11-08 11:33:41
13 30569 นายกิตติพัฒน์ เชื้อเถื่อน ม.4/2 2018-11-08 11:33:59
14 30562 นายสุลักษณ์ เกรียงไกรกร ม.4/2 2018-11-08 11:34:20
15 30592 นายทรงรัฐ วิจิตรบรรจง ม.4/2 2018-11-08 11:34:36
16 30538 นายพีรพัฒน์ งามสง่า ม.4/1 2018-11-12 09:10:48
17 30540 นายวชิรวิทย์ เหลือจันทร์ ม.4/1 2018-11-12 09:11:08
18 30532 นายธนวัฒน์ พานทอง ม.4/1 2018-11-12 09:11:22
19 30529 นายชินพัฒน์ ฟองอ่อน ม.4/1 2018-11-12 09:11:33
20 30541 นายอติชาติ พวงสุวรรณ ม.4/1 2018-11-12 09:11:45
21 30530 นายถิรดล มหาขันธ์ ม.4/1 2018-11-12 09:11:55
22 30535 นายพงศกร ชัยมา ม.4/1 2018-11-12 09:12:05
23 30531 นายธนภัทร อุดมสิรินิกร ม.4/1 2018-11-12 09:12:14
24 30565 นายพลพัฒน์ ภู่แก้ว ม.4/2 2018-11-12 09:19:45
25 30593 นายณพพล นุพินรัมย์ ม.4/2 2018-11-12 09:20:21
26 30585 นางสาวศิรินทิพย์ โฉมไธสง ม.4/2 2018-11-12 09:21:21
27 32029 นายเอกรินทร์ ภู่ระหงษ์ ม.4/3 2018-11-12 09:23:56
28 30790 นายอภิรักษ์ สมศักดิ์ ม.4/6 2018-11-12 09:25:39
29 30675 นายภักดี ภุมมะภูติ ม.4/6 2018-11-12 09:26:13
30 30793 นายสุรสิทธิ์ เปรียววงศ์ ม.4/6 2018-11-12 09:26:29
31 32043 นายพิพัฒนชัย นรเอี่ยม ม.4/6 2018-11-12 09:26:39
32 31254 นายนายพงศ์ภัค มณีท่าโพธิ์ ม.5/1 2018-11-12 09:57:25
33 30631 นายพัชณัฎฐ์ ฐาศุภปนีย์ ม.4/4 2018-11-12 10:36:23
34 30896 นายณัฐสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ ม.4/4 2018-11-12 10:36:35
35 32035 นางสาววริศรา นาเมืองรักษ์ ม.4/4 2018-11-12 10:36:51
36 32036 นางสาวฐานวลี มดแดง ม.4/4 2018-11-12 10:38:21
37 30641 นายปริญญา สิทธิมงคล ม.4/5 2018-11-12 10:39:59
38 30819 นายนาฤทธิ์ รัตนศรี ม.4/5 2018-11-12 10:40:24
39 30606 นายนาวี พุกพัก ม.4/5 2018-11-12 10:40:37
40 30589 นางสาวพรพรรษา เชิดฉาย ม.4/2 2018-11-12 10:42:18
41 30124 นายปิยวุฒิ สุขพัฒน์ ม.5/2 2018-11-12 13:23:50
42 30765 นายพิเชษน์ นิยมทวี ม.4/6 2018-11-12 14:09:20
43 30685 นางสาวศิริพร ศรีสง่า ม.4/4 2018-11-12 14:15:09
44 30537 นายพิสิษฐ์ สิริเชษฐ์สุนทร ม.4/7 2018-11-12 15:02:22
45 30666 นายปรเมธ เนตรนงลักษณ์ ม.4/7 2018-11-12 15:02:34
46 30707 นายณัฐกิจ จันทร์สง่า ม.4/7 2018-11-12 15:02:46