ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

การทำดอกไม้จากขวดพลาสติก
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาวนงนุช ภิญโญทรัพย์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31771 เด็กหญิงมณฑกานต์ พึ่งประสพ ม.1/4 2018-11-05 08:07:35
2 31762 เด็กหญิงทิพานันท์ ศรีทองทาบ ม.1/4 2018-11-05 08:14:37
3 31153 เด็กหญิงช่อทิพย์ ลี้กุล ม.3/8 2018-11-05 14:14:28
4 31181 เด็กหญิงฐิติรัตน์ รอดโต ม.3/8 2018-11-05 14:15:59
5 31158 เด็กหญิงพิมพ์นารา ฉัตรวิชัยธีระ ม.3/8 2018-11-05 14:16:29
6 31595 เด็กหญิงภัทรภร คงหญ้าคา ม.3/8 2018-11-05 14:17:33
7 31217 เด็กหญิงวนิสา การสมบัติ ม.3/8 2018-11-05 14:17:54
8 31184 เด็กหญิงมาริสา กรมวัง ม.3/8 2018-11-05 14:18:18
9 31161 เด็กหญิงโศภนิต พลเยี่ยม ม.3/8 2018-11-05 14:18:52
10 31140 เด็กชายกิตติพงษ์ หอมพันธ์ ม.3/8 2018-11-05 14:19:31
11 31156 เด็กหญิงดวงฤทัย กิ่งกาญจนา ม.3/8 2018-11-05 14:20:08
12 31776 เด็กชายเจษฏา หมื่นพรมไพร ม.1/5 2018-11-07 12:23:51
13 31781 เด็กชายนพดล บารมี ม.1/5 2018-11-07 12:24:02
14 31787 เด็กชายอดุลวัส ทะวงษ์ศรี ม.1/5 2018-11-07 12:24:13
15 31782 เด็กชายนิธิกร โอสถ ม.1/5 2018-11-07 12:24:24