ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

โสตทัศนศึกษา
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
20 คน
นายชวลิต สิงห์โต
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31075 เด็กชายก้องภพ แจ่มศรี ม.3/7 2018-05-18 12:50:12
2 31796 เด็กหญิงทัศนีย์ หีบจันกรี ม.1/5 2018-05-18 14:35:12
3 31856 เด็กชายชาญชัย สิงห์ทรัพย์ ม.1/7 2018-05-18 14:37:39
4 31312 เด็กหญิงปวีณา ชมภูวงค์ ม.2/2 2018-05-18 14:38:15
5 31858 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปวงมาลัย ม.1/7 2018-05-18 14:38:39
6 31309 เด็กหญิงณัฐนรี สิงหนาท ม.2/2 2018-05-18 14:39:00
7 31317 เด็กหญิงศิรประภา แดงมาก ม.2/2 2018-05-18 14:39:27
8 31859 เด็กชายตะวัน ภูวงษา ม.1/7 2018-05-18 14:40:16
9 31860 เด็กชายทวีชนม์ ศรีม่วง ม.1/7 2018-05-18 14:40:52
10 31861 เด็กชายธีรภัทร โพธิระ ม.1/7 2018-05-18 14:41:18
11 31867 เด็กชายเพชร ยินดีทรง ม.1/7 2018-05-18 14:41:57
12 31854 เด็กชายกิตติคุณ กล่ำศรี ม.1/7 2018-05-18 14:43:06
13 31878 เด็กหญิงครองขวัญ นุตคำแหง ม.1/7 2018-05-18 14:43:29
14 31885 เด็กหญิงปิ่นลดา สิงห์กันต์ ม.1/7 2018-05-18 14:44:22
15 31886 เด็กหญิงพัชรพร กลั่นจันทร์แดง ม.1/7 2018-05-18 14:44:49
16 31890 เด็กหญิงรุจินัน เขียวอ่อน ม.1/7 2018-05-18 14:45:17
17 31891 เด็กหญิงสุนิษา คงสอน ม.1/7 2018-05-18 14:45:43
18 31839 เด็กหญิงนิศาชล ใจเฟือย ม.1/6 2018-05-18 14:46:10
19 31836 เด็กหญิงกมลพรรณ คำแก้ว ม.1/6 2018-05-18 14:46:46
20 31889 เด็กหญิงมณีรัตน์ ชุมทอง ม.1/7 2018-05-23 14:38:22