ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ส่งเสริมทักษะการคิด
คณิตศาสตร์
ม.1 ,
16 คน
นายชวลิต สิงห์โต
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31891 เด็กหญิงสุนิษา คงสอน ม.1/7 2018-11-05 06:18:44
2 31883 เด็กหญิงธราพร สุนทรวร ม.1/7 2018-11-05 06:19:36
3 31836 เด็กหญิงกมลพรรณ คำแก้ว ม.1/6 2018-11-05 06:20:03
4 31890 เด็กหญิงรุจินัน เขียวอ่อน ม.1/7 2018-11-05 06:20:18
5 31885 เด็กหญิงปิ่นลดา สิงห์กันต์ ม.1/7 2018-11-05 06:20:21
6 31886 เด็กหญิงพัชรพร กลั่นจันทร์แดง ม.1/7 2018-11-05 06:20:41
7 31855 เด็กชายจักรรินทร์ โพธิกุล ม.1/7 2018-11-05 06:22:15
8 31839 เด็กหญิงนิศาชล ใจเฟือย ม.1/6 2018-11-05 06:22:17
9 31854 เด็กชายกิตติคุณ กล่ำศรี ม.1/7 2018-11-05 06:22:44
10 31863 เด็กชายนพรัตน์ กิมสือ ม.1/7 2018-11-05 06:23:09
11 31856 เด็กชายชาญชัย สิงห์ทรัพย์ ม.1/7 2018-11-05 06:23:53
12 31876 เด็กชายเอกพล คำแก้ว ม.1/7 2018-11-05 06:23:54
13 31859 เด็กชายตะวัน ภูวงษา ม.1/7 2018-11-05 06:24:23
14 31861 เด็กชายธีรภัทร โพธิระ ม.1/7 2018-11-05 06:24:42
15 31786 เด็กชายสุรเดช บุญอยู่ ม.1/5 2018-11-05 06:24:45
16 31878 เด็กหญิงครองขวัญ นุตคำแหง ม.1/7 2018-11-07 12:27:27